Antwoorden op gestelde vragen zijn hier verzameld

Voor de bewoner

Waar kan ik me aanmelden voor het burgermeetnetwerk?

U kunt zich aanmelden via het contactformulier.

Om mee te kunnen doen heeft u een wifi aansluiting nodig en een sensor die de luchtkwaliteit meet. De sensor wordt gebouwd in een speciale workshop.

Wanneer kan ik deelnemen aan het burgermeetnetwerk?

U kunt deelnemen aan het meetnetwerk als u in het aangewezen gebied woont of een bedrijf in het gebeid heeft, als u beschikt over een wifi aansluiting en als u een speciale sensor van het project heeft.

De datum wanneer het burgermeetnetwerk start wordt op de site aangekondigd. U kunt zich alvast opgeven via het contactformulier.

Kost het geld om mee te doen aan het burgermeetnetwerk?

Voor deelname aan het burgermeetnetwerk wordt door het project geen kosten in rekening gebracht. Er wordt gebruik gemaakt van uw Wifi, aan het gebruik van Wifi kunnen extra kosten zitten afhankelijk van uw contract en het gebruik dat u daarvan maakt.

Tevens vragen we u om deel te nemen aan een of enkele bijeenkomsten en om vragen te beantwoorden.

Wanneer is de workshop ‘sensor bouwen’?

De datum voor de workshop worden nog gepland. Deze worden op deze site bekend gemaakt. U kunt zich aanmelden via het contactformulier.

Kan iemand anders zien of ik thuis ben als ik meedoe met het burgermeetnetwerk?

Alleen de personen die toegang hebben tot de meetgegevens zien de resultaten. Of uit de meetgegevens te herleiden is of u thuis bent, is situatie afhankelijk. Om uw situatie te bespreken kunt u het beste contact opnemen via het contactformulier.

Zijn de meetgegevens openbaar?

Nee de meetgegevens zijn alleen in te zien door de deelnemers aan het project.

Krijg ik een melding als de meetgegevens slecht zijn?

Als u zich daarvoor opgeeft en de voorwaarden accepteert dan kunt u een e-mail of SMS bericht ontvangen met een meldingover fijn stof. Het notificeren op basis van meetgegevens is een van de onderdelen in het project dat getest zal worden.

Welke normen voor het meten van de luchtkwaliteit worden er gebruikt?

Het project werkt niet met de europese normen maar met grenswaarden. Deze grenswaarden staan bij de meetresultaten op de website.

Kan ik meten of er bronnen van luchtverontreiniging in de buurt zijn?

U kunt dit zelf controleren aan de hand van de meetgegevens uit uw eigen meetstation.

Het project is erg geïnteresseerd in lokale bronnen die luchtkwaliteit beïnvloeden. Als u weet wanneer er luchtverontreiniging plaatsvindt, geef dan de datum, locatie en bron zo specifiek mogelijk via de e-mail door via burgermelding@bouwstofwijzer.nl of met het contactformulier

Neemt de gemeente maatregelen als er iets niet goed blijkt te zijn?

De behandeling van klachten zullen altijd volgens de geldende procedures zijn.

In het project wordt actief gehandeld naar de aannemer als de meetresultaten daar aanleiding toe geven. Aangezien dit een proef is die bij de vergunningverlening voor de werkzaamheden nog niet bekend was, volgt de gemeente de afgegeven vergunning.

Kunnen we de gegevens gebruiken voor een recht zaak?

De meetgegevens hebbe geen wettelijke grondslag en kunnen niet gebruikt worden in een recht zaak of enige andere claim.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Al uw vragen met betrekking tot het project bouwstofwijzer kunt u stellen via het contactformulier op de website www.bouwstofwijzer.nl.

Ik heb geen wifi kan ik dan wel meedoen aan het burgermeetnetwerk?

Om deel te nemen aan het burgermeetnetwerk is een wifi aansluiting noodzakelijk. U kunt natuurlijk altijd een melding doorgeven aan het klant contact center.

Mijn sensor werkt niet, wie kan mij helpen?

U kunt de defecte sensor aanmelden via het contactformulier op www.bouwstofwijzer.nl onder vermelding van ‘Defecte sensor’.

Omdat u deel neemt aan het burgermeetnetwerk zijn uw contactgegevensbekend. Er zal daarna contact met u opgenomen worden voor verdere stappen.

Voor de aannemer

Zijn er kosten verbonden aan het meten rondom de infra/bouwlocatie?

Er zijn geen kosten verbonden aan het plaatsen van de meetkasten en het verkrijgen van de meetgegevens. Aan eventuele begeleiding buiten het project zijn kosten verbonden. Denk daarbij aan uitbreiding van het omgevingsmanagement of het meten wat de effecten zijn van de handelingsperspectieven.

Kan er ingegrepen worden op basis van de meetgegevens, zoals het tijdelijk stilleggen van het werk?

Er kan altijd ingegrepen worden als de vergunning niet wordt nageleefd. Dat zal niet komen door deelname aan het project.

Wat heb ik er aan om mee te doen?

U krijgt meer inzicht in de mate van omgevingshinder door uw werkzaamheden. Daarmee kunt u bij komende aanvragen de effecten beter onderbouwen. Tevens is de gemeente voornemens om de ervaringen uit dit project op te nemen in de vergunningverlening en handhaving. U heeft door deelname al meer kennis van zaken.

Wie bepaalt wanneer er sprake is van overlast?

De grenswaarden voor overlast die gelden voor omwonenden zijn bepaald door RIVM.

Voor specifieke meldingen, bijvoorbeeld om hinder voor te zijn, kunnen grenswaarden met de betrokkene afgestemd worden zodat er nog tijdig maatregelen genomen kunnen worden.

Loopt mijn project gevaar door het meten in de omgeving?

Uw project loopt geen extra gevaar door dit project.

Krijgen we meer last van klagende bewoners?

De ervaringen tot op heden zijn juist andersom. Omwonenden appreciëren het inzicht en de openheid. Men geeft aan dat men meer betrokken is en meer serieus wordt genomen

Als er overlast dreigt, moet ik dan iets anders doen dan normaal?

De vergunning is leidend. Een voordeel van de metingen is dat er sneller inzicht is wanneer overlast dreigt. Daar kan op eerder op geanticipeerd worden.

Wie krijgen inzicht in de gegevens?

Alleen de deelnemers aan het project krijgen de gegevens te zien.

Kan Rijkswaterstaat of de gemeente aanvullende eisen gaan stellen?

De afgegeven vergunning is en blijft leidend. Aanvullende eisen zullen altijd binnen de bestaande contractafspraken behandeld worden.

Waar kan ik vragen stellen?

Voor vragen over het project Bouwstofwijzer kan het contactformulier gebruikt worden.

De direct betrokkenen kunnen via de omgevingsmanager vragen stellen.

 

Mijn onderaannemer wil niet meedoen?

Meestal berust een weigering om deel te nemen aan een innovatief project aan het ontbreken van kennis. Aarzeling wordt ingegeven met name door de vermeende extra risico’s die men loopt of omdat men denkt een extra risico te lopen. In een gesprek kunnen de redenen besproken worden.

Als er uitzonderlijke weersomstandigheden zijn, houden jullie daar rekening mee?

Het project is bedoeld om zo veel mogelijk ervaring op te doen over omgevingshinder door bouwstof. Alle variabelen worden daar bij betrokken. Ook wordt onderzocht in hoeverre weersomstandigheden invloed hebben.

Als de pers komt naar wie verwijzen we dan?

In eerste instantie naar de persvoorlichter van de eigen organisatie. Voor informatie over het project kan verwezen worden naar:

– voor de N3 naar de persvoorlichter van Rijkswaterstaat.

– voor gemeente Utrecht naar de persvoorlichter van de gemeente.

Vragen aan de gemeente

Er hangen grijze kastjes in de lantaarnpaal, waarvoor zijn die?

Deze kastjes meten de omgeving voor de veranderingen in fijn stof. In het project wordt getracht te achterhalen wat de bron van de verandering is.

Waarom wordt er bij mij in de buurt de luchtkwaliteit gemeten, is die zo slecht?

Er wordt bij  in de buurt gemeten omdat er een relatie kan zijn met de werkzaamheden elders of al als referentiepunt te dienen.

Waar kan ik overlast melden?

Dat kan op dezelfde manier als het melden van overlast met betrekking tot de openbare ruimte. Opde website van de betreffende gemeente kan meer gevonden worden over de meldprocedure.

De metingen geven aan dat de luchtkwaliteit slecht is, waarom doen jullie daar niets aan?

De metingen zijn experimenteel en specifiek bedoeld om te achterhalen welke bijdrage de bouwwerkzaamheden hebben aan de luchtkwaliteit. De gemeente kan alleen ingrijpen op basis van geldende regelgeving. Deze vorm van overlast meten is daar nog geen onderdeel van. Natuurlijk worden metingen wel gedeeld met alle betrokkenen om daarvan te leren.

Mijn sensor is stuk, wat nu?

Deelnemers krijgen tevens uitleg hoecontact opgenomen kan worden.

U kunt de defecte sensor ook aanmelden via het contactformulier onder vermelding van ‘Defecte sensor’. Omdat u deel neemt aan het burgermeetnetwerk zijn uw contactgegevensbekend. Er zal daarna contact met u opgenomen worden voor verdere stappen.

Vragen over lucht-kwaliteit

Wat wordt er gemeten van de luchtkwaliteit?

Voor de luchtkwaliteit wordt er fijn stof gemeten. Dit project is opgezet voor experimentele metingen om ervaring op te doen met standaard sensoren die relatief goedkoop zijn.

Wat wordt er met de meetgegevens gedaan?

Met de meetgegevens wordt onderzocht of en hoe overlast door bouwstof verminderd kan worden, welke maatregelen effect hebben en hoever bouwstof in de lucht aangetroffen wordt.

Waarom wordt er in mijn buurt gemeten?

Uw buurt ligt vlakbij de locatie waar bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd die bouwstof kan produceren.

  •  Dordrecht: uw buurt ligt in de buurt van de N3
  • Utrecht: uw buurt ligt in de buurt van LOCATIE TOEVOEGEN
Hoe zeker weet ik dat de stof van de werkzaamheden komen?

Of de fijn stof van de bouwwerkzaamheden komen is een van de onderzoeksvragen. Er zit namelijk altijd fijn stof in de lucht wat niets te maken heeft met de werkzaamheden.

Hoe zien de meetmastjes eruit?

Het zijn kleine grijze kastjes van 30-15 cm die op ongeveer 3 meter hoogte aan een lantaarnpaal zijn bevestigd.

Hoelang wordt er gemeten?

Er wordt tot in de zomerperiode van 2021 gemeten.

Wat doet de gemeente met de meetgegevens?

De gemeente Utrecht onderzoekt of de resultaten aanleiding geven tot het aanpassen van het  vergunningen beleid.

De gemeente Dordrecht volgt het project om resultaten te toetsen voor eventueel toekomstig gebruik.

Waar zijn de meetgegevens te bekijken?

De meetgegevens zijn vooralsnog bedoeld voor onderzoek en zijn door deelnemers aan de proef in te zien.

Waar kan ik vragen stellen over de resultaten?

U kunt vragen stellen door het contactformulier op de website in te vullen.

Moet ik overlast alsnog melden?

Ja, dit is een innovatie project dat los staat van de normale gemeentelijke organisatie.

Als u overlast wilt melden, doe dit dan via de daarvoor aangewezen kanalen.

HEEFT U EEN ANDERE VRAAG?

Stel uw vraag via het onderstaande contactformulier.

3 + 7 =